Ambulance praktického lékaře

Hledáte praktického lékaře pro dospělé v Hradci Králové?

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. provozuje ambulanci praktického lékaře pro dospělé na Poliklinice IV.


Nabízíme Vám možnost registrace v naší ordinaci, která nabízí:

Léčebně-preventivní péči

Laboratorní vyšetření

EKG vyšetření

Pravidelná očkování

Provádíme i výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

(vystavení profesních průkazů, prohlídky do zaměstnání, potvrzení přihlášky ke studiu, vyšetření na řidičský průkaz, sepsání úrazové pojistky)


Bližší informace Vám poskytneme v ordinaci praktického lékaře nebo i telefonicky.

Pracovníci centra

doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

sestra: Lenka Kvasničková


Kontakt

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Poliklinika IV., K Sokolovně 309

503 41 Hradec Králové - Věkoše


Mobil: +420 601 344 429

E-mail: praktik@neuropsychiatriehk.cz

www.neuropsychiatriehk.cz


Pondělí

Útery

Středa
Čtvrtek

Pátek

Odběry, EKG

07:00 - 09:00

07:00 - 09:00

administrativa
07:00 - 09:00

07:00 - 09:00

Ordinace

07:00 - 12:00

07:00 - 12:00

12:00 - 14:00

akutní stavy

14:00 - 17:00

objednaní

07:00 - 12:00

07:00 - 12:00

Domácí návštěvy

13:00 - 16:30

13:00 - 16:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Telefonické konzultace

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

Zastupování lékaře v ordinaci

Zastupování lékaře v ordinaci v době jeho nepřítomnosti platné právní předpisy výslovně neupravují.

Upravují ovšem přerušení poskytování zdravotních služeb (§ 26 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Poskytovatel může podle tohoto zákonného ustanovení poskytování zdravotních služeb přerušit, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než jeden měsíc.

V době dočasného přerušení je poskytovatel povinen zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby (§ 45 odst. 2 písm. e/ téhož zákona).

Pokud je dlouhodobě nepřítomný lékař ve své ordinaci zastupován lékařem jiné odbornosti, pak by maximálně mohlo jít o lékaře, který příslušnou odbornost získává, má již absolvovaný tzv. základní kmen v příslušném specializačním oboru a nad kterým lékař se specializovanou způsobilostí v tomto oboru vykonává odborný dohled, což je možné i na dálku po telefonu, pokud je dohlížející lékař kromě takové dostupnosti i fyzicky dosažitelný do 30ti minut.

Přerušení poskytování zdravotních služeb

 • Je upraveno v ustanovení § 26 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 • Přerušit lze pouze celé oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nelze přerušovat poskytování jednotlivých oborů, které jsou uvedeny v oprávnění (to lze řešit formou oznámení změny).
 • Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.
 • Lze přerušit nejdéle na dobu 1 roku, opakovaně přerušit je možné po uplynutí 5 let ode dne uvedeného v oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po předchozím přerušení jejich poskytování.
 • Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit:
  1. příslušnému správnímu orgánu – v oznámení se uvede název poskytovatele, IČO, adresa míst/a poskytování a doba přerušení
  2. zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli oznámit přerušení ve stanovené lhůtě, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu.

 • Současně má poskytovatel povinnost informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům.
 • Po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb má poskytovatel povinnost zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.
 • Pokračování v poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen písemně oznámit nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb:
  1. příslušnému správnímu orgánu
  2. zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pokud poskytovatel nesplní oznamovací povinnost (neoznámí přerušení či pokračování poskytování zdravotních služeb) dopustí se přestupku podle ustanovení § 117 odst. 1 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, za což lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pokud poskytovatel nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli dopustí se přestupku podle ustanovení § 117 odst. 1 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, za což lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Správní úřad provede o přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob.

Dále správní orgán přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 15 dnů ode dne, kdy mu tato skutečnost byla poskytovatelem oznámena